วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก. จัดโครงการ ส.ป.ก. ห่วงใย ต้านภัยโควิด -19 สาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดโครงการ ส.ป.ก. ห่วงใย ต้านภัยโควิด-19 โดยสาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในหน่วยงาน ส.ป.ก. และเผยแพร่ให้ความรู้ ขั้นตอนการผลิต ให้แก่บุคลาการของ ส.ป.ก.และผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนโครงการอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิก ส.ป.ก. และแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 โดยโครงการนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสวัสดิการแจกจ่ายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากร ส.ป.ก. ส่วนกลางและจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง โดยแจกให้กับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด, พ้นที่เฝ้าระวังสูงสุด เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งยังสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

    ในการนี้ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางกาญจนา เดชจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ นายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมีการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปผลิตใช้ต่อยอดอาชีพได้ ภายหลังการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ครั้งนี้ จะนำผลิตภัณฑ์นี้ ไปแจกจ่ายแก่บุคลากร ส.ป.ก. ส่วนกลางและจังหวัดต่อไป