วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก. ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนวัดปรินายกวรวิหาร

 วันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สมทบทุน ณ วัดปรินายกวรวิหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาทิ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.,นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม,นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยมี พระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร เป็นผู้แทนคณะสงฆ์รับถวาย ณ ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร เลขที่ 1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
    พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้ มียอดทำบุญ รวมทั้งสิ้น 20,050 บาท นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยทำการวัดอุณหภูมิก่อนเข้า-ออก ภายในอาคารบริเวณพิธี พร้อมทั้งให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมพิธี ด้วย