วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

‘ชวน หลีกภัย’ ลงนามตั้งแล้ว กรรมการสมานฉันท์ 11 ราย

 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ตามที่รัฐบาล ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ส.ว. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทอป.มทร.) ได้เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นกรรมการสมานฉันท์แล้ว อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่ ประธานรัฐสภาจึงออกประกาศแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ เบื้องต้น 11 ราย (จากกำหนดให้มีกรรมการไม่เกิน 21 ราย) ได้แก่

1.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม 2.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 3.นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ 4.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง 5.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.

6.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. 7.ศาตราจารย์เกียรติคุณ สุริชัย หวันแก้ว นักวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแจ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.ศาตราจารย์ วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตกรรมการแพทยสภา และนักวิชาการอิสระ 9.นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 10.รองศาสตราจารย์ นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นอกจากนี้ยังให้ข้าราชการฝ่ายเลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ 3 ราย ได้แก่ 1.นายคุณวุฒิ ตันตระกูล เลขานุการ นายณัฐพัฒน์ พัดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ และนายศตพล วรปัญญาตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ