วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

มทร.อีสาน ปิดต่อ 11-17 ม.ค. ยังคุมเข้ม เน้นออนไลน์ทุกกรณี

11 ม.ค. 2021
468

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอัตราผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covd-19) ในประเทศไทย ยังคงมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ชั่วคราวออกไปสักระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งเป็นการขยายเวลาต่อไปถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีเรียนออนไลน์ทุกกรณี และบุคลากรให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ทั้งนี้ให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ประกอบการ หรือร้านค้า ที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเร่งหาแนวทาง หรือ มาตรการเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ระเบียบราชการจะสามารถทำได้ครับ