วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พช.ภูเวียง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หาอยู่หากินร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 10.00 น.นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับครัวเรือนต้นแบบของนางกรกมล หนูช่างสิงห์ บ้านโคกสง่า ตำบลบ้านเรือ มีการสอนทำน้ำหมักรสจืดและการห่มดิน เพื่อบำรุงดินและสร้างจุลินทรีย์ให้ดิน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งยังทำกิจกรรมหาอยู่ หากินร่วมกัน โดยในวันนี้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้วางแผนการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงาน เเละสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมพื้นที่แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป