วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่นล้างตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดกิจกรรมล้างตลาด โต้รุ่งรื่นรมย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และกำกับดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัดสุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน