วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก. ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญของกรมฯ และจังหวัด รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรอบเดือน ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดให้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564
โดยก่อนวาระการประชุม ได้จัดพิธีลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และ พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมฯ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกรอบและทิศทางการนำองค์การ ตามแนวทางการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
โอกาสนี้ ที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ท่าน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ) ซึ่งต้องเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2564