วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขก.ปลุกพลังสตรี เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแวงน้อย จำนวน 32 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมี นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวศุภนิดา พลศักดิ์ นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงน้อย นำโดย นางวิรงรอง คำสอนพันธ์ พัฒนาการอำเภอแวงน้อย พร้อมทีมงาน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแวงน้อย เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สามารถขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1.ให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ทุกคนกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น ซึ่งมีอาชีพทางเลือกมากมาย เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงจิ้งหรีด
2.การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการให้สตรีปลูกผักกินเองในช่วงสภาวะการณ์ปัจจุบัน
3.การสวมใส่ผ้าไทย ความภาคภูมิใจในผ้าทอของคนไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการทอผ้า สอดรับกับขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
4.การขับเคลื่อนกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างอาชีพเกษตรให้มีความยั่งยืน 1 – 3 ไร่แก้จน 5 -10 ไร่ เป็นที่พึ่งของคนในชุมชนในยามวิกฤตได้ ตามหลักทฤษฎีใหม่
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนฯ ให้มีมาตราฐาน ตรงตามความต้องการ โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต
จากนั้น เวลา 13.30 น. พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เยี่ยมชมผลผลิตแปลงผักนางวรรณารี แก้วปัญญา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหญ้าคา ม.7 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของแปลง