วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ลำห้วยพระคือ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ที่ลำห้วยพระคือ หมู่ที่ 3 บ้านพระคือ ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ลำห้วยพระคือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ทหาร ตำรวจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครอปพร. อสม. ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน และในการประชุมแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำห้วยพระคือ ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยพระคือให้เป็นคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา วัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆ ให้สามารถรับน้ำฝนและการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ และเป็นการจัดการความเสี่ยง ลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น

โดยมีกิจกรรม การกำจัดวัชพืช ผักตบชวา โดยใช้ เครื่องจักรกล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชนโดย บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ สนับสนุนเรือรักษ์น้ำพอง ในการจัดเก็บวัชพืช และผักตบชวา การนำวัชพืชและผักตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การโยนลูกบอล EM ลงในแหล่งน้ำเพื่อปรับสมดุลของน้ำ การปรับกิจกรรมการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโควิด -19 ในโรงเรียนบ้านพระคือ ด้วย