วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ยกย่องพ่อตัวอย่าง ประจำปี2563 จังหวัดมหาสารคาม

#มอบใบประกาศเกียรติคุณทำความดี#  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมา เป็นประธานมอบ หนังสือใบเกียรติบัตร  แก่พ่อตัวอย่าง ประจำปี2563 ของ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจากการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในส่วนบุคคลที่มีผลงานคุณภาพโดดเด่นเพียงคนเดียวคือ นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง

คหบดีชาวบรบือ ประวัติการงานมีดังนี้

อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมฯอดีตประธานสภาจังหวัดมหาสารคาม อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

-กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม

-ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

-กรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดมหาสารคาม

-ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดมหาสารคาม

   อนึ่งนายอัษฎา พ่อตัวอย่าง ประจำปี2563 สมรสกับนางรัตนา  ปัจจุบันเป็นสมาชิกเทศบาล ต.บรบือ ครอบครัวมีบุตรี 3 คน ผู้ชาย 1 คน

1.นางอนุสรา เกษมสินทรัพย์ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.นางวิลาวรรณ รุจิระธนลักษณ์ จบปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.นางอรัญญา ชื่นนิรันดร์ จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.นายกิตติพศ วนาทรัพย์ดำรง กำลังศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 นับเป็น บุคคล สำคัญ ผุ้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมตลอดมา สมควรได้รับการยกย่อง …

***ดาวเงิน/ ภาพ-ข่าว/รายงาน.