วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น : ร่วมรับฟังการประชุมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113 โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้มอบนโยบายการเป็นข้าราชการที่ดี รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับประชาชน
นอกจากนี้ได้รับฟังเรื่องแนวปฏิบัติ/แผนปฏิบัติการ สำหรับพัฒนาการอำเภอ พัฒนากรพี่เลี้ยง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวทางการถอดบทเรียน สำหรับ “พัฒนากร รุ่นที่ 113”
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น นายธนากร ภูมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรรุ่นที่ 113) นางจิตติพร ศรีบุญเรือง (พัฒนากรพี่เลี้ยง) และนางสาวศิริพร กาวะโล นักวิชาการจังหวัด ผู้ประสานงาน ร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อนำแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติให้ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น