วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

KKBS เปิดรับตรงป.ตรีการท่องเที่ยวเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรเปิดรับสมัคร 9-15 มิ.ย.นี้

08 มิ.ย. 2020
1967

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ (English Section สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563

          รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิชคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดเผยว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ นักเรียนที่เรียนหลักสูตร English Program / นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร พร้อมโอกาสเข้าสู่หลักสูตรสองปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยโคลิมา ประเทศเม็กซิโก และมหาวิทยาลัยอื่นๆ พร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและโอนหน่วยกิตได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในเอเชียและยุโรปและการไปทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ อาทิ ยุโรป  ออสเตรเลียและเอเชีย

          การเปิดให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร เป็นกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะเป็นการช่วยยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับความต้องการของสถานประกอบการในประเทศไทยที่มีต่อความคาดหวังด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ โอกาสสำหรับนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาอย่างมีมาตรฐานจะทำให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสในการทำงานให้สามารถก้าวเข้าสู่องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับสากลอีกด้วย

          “สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนและการจัดกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์นั้น  หลักสูตรนี้ อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ  University of Colima ประเทศเม็กซิโก ในการทำหลักสูตรสองปริญญา นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ โดยศึกษารายวิชาที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   เป็นเวลา 3 ปี และเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย University of Colima ประเทศเม็กซิโก 1 ปี เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา ทั้งปริญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นและปริญญาของ University of Colima  ประเทศเม็กซิโกนอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกจำนวนมากที่เป็นคู่ความร่วมมือกับคณะฯ  ที่รองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นพร้อมกับการโอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงาน และฝึกสหกิจ  ซึ่งคณะมีกิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Free University of Bozen-Bolzano, Italyรวมถึง ยุโรป  ออสเตรเลีย และเอเชียอีกด้วย” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวเพิ่มเติม

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล่าวว่าลักษณะการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการสร้างทักษะความแข็งแกร่งด้านภาษาอังกฤษควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วยการสอนบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการสอนทั้งในห้องเรียนปกติ การสอนออนไลน์ การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและการสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ

 “นักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับความรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก โดยบูรณาการความถนัดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ โดยสามารถสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ และมีจิตวิทยาการบริการหรือนำเสนอนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแก่สถานประกอบการโดยสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมกับมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ สำหรับการใช้งานในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ หรือที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้”

          “สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)รอบที่ 5 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.thระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009E-mail : ikornk@kku.ac.thหรือที่คุณธัญลักษณ์ ลิ้มทองกุล หมายเลขโทรศัพท์ 09 8210 0223 ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย  กล่าวในท้ายที่สุด