วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมกรมการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา เวลา 07.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนติดตามสถานการณ์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ต่อมาในเวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563 เพื่อรับทราบข้อราชการ ข้อสั่งการ หารือ และการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมนำผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงาน OTOP City 2020 เสนอต่อที่ประชุม และมอบหมายให้ นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี นำผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี มาจัดแสดงและจำหน่ายบริเวณหน้าห้องประชุมแก่นเมือง
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และนายอำเภอ เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อาทิ หมวก ผ้าคลุมไหล่ เสื้อสูท ผ้าผืน และได้รับความสนใจจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งยอดจำหน่ายในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท