วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ส.ป.ก.ประชุมหารือแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ส.ป.ก. พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) นายกิตติ แดงพลอย (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17) นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ดร.เกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยข้องเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทาง (Focus Group) การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับใหม่ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และแผนงานพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์