วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ส.ป.ก.ร่วมประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) ได้รับมอบหมายจาก ท่านเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกำหนดรูปแบบ แนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง และแนวทางการกำหนดค่าทดแทนเพื่อที่จะมอบให้กระทรวงการคลังไปกำหนดหลักเกณฑ์ และหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นต้น
ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิจสำคัญกรณีโครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2565 (โครงการอ่างเก็บน้ำบ้่นหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา)