วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ติวเข้มโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น/นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธีรับมอบโปสการ์ดภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ให้กับครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 จำนวน 35 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบ้านแฮด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมเป็นเกียรติฯ และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนต้นแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด