วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 30 วัน เพื่อท่องเที่ยว แข่งขันกีฬา และเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ต้องถูกกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน จึงทำให้เวลาที่อยู่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาต เหลือเพียง 16 วัน ดังนั้น จึงได้เพิ่มระยะเวลาการอยู่ในประเทศไทย อีกจำนวน 15 วันให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สามารถมีเวลาอยู่ในประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมได้ครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามที่กำหนดในมาตรา 34 (4) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ. ศ. 2522 ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 45 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตามข้อ 13 (3) และ (4) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ. ศ. 2545 ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 45 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร .ในกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศนี้สิ้นผลใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวได้รับระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564