วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

กกต.เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ต้องแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายใน 22 มี.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรารับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 9 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนตระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าวจะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ส่วนวิธีการยื่นแลการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

1.การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้

2.ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีดังนี้

1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ สถ/ผถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายกาที่ระบุ วัน ดือน ปี ชื่อตัว ซื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้งินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับงินหรือทรัพย์สิ จำนวนงิน และลายมือชื่อของผู้ให้งินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน

2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ตามแบบ ส.ถ /ผถ. 1/13 (2) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น)

3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน ดือน ปื ชื่อตัว ซื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัต องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัต และสถานที่อื่นที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444