วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

จังหวัดขอนแก่นยกระดับการป้องกันโควิด 19

จังหวัดขอนแก่นยกระดับการป้องกันโควิด 19 โดยให้เพิ่มจุดตรวจคัดกรอง และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามปริมาณสัดส่วนผู้ร่วมงานกับพื้นที่และต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรค ในพื้นที่ 25 ธ.ค.63 การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ดังนี้ 1.ให้เพิ่มจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุและคัดกรองโควิท 19 ในพื้นที่ รอยต่อระหว่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ 2.การอนุญาตปิด-เปิดสถานประกอบการ ให้ทุกอำเภอพิจารณา ตามความเหมาะสม 3.ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด 4 ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมการเรียนในระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น 5.ยกระดับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้มีการปฏิบัติเช่นเดี่ยวกับพื้นที่ควบคุมโรค แม้ว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจะมีผู้ป่วยโควิด 19 น้อยกว่า 10 ราย 6.ให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามปริมาณสัดส่วนผู้ร่วมงานกับพื้นที่ เช่น 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในพื้นที่เปิด และ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด 7.ให้แต่ละอำเภอพิจารณาเตรียมพื้นที่ Local Quarantine 8.ให้จัดทำข้อมูลวัสดุทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งาน ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีมาตรการปิดเมือง แต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งสแกน QR Code”ไทยชนะ” เพื่อให้สามารถติดตามได้หากพบผู้ป่วย covid -19

ที่มา/ปชส.ขก.