วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น/นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น และพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ ของอำเภอที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ซึ่งในเดือน ธันวาคม 2563 มีโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 27 โครงการ เป็นเงิน 4,115,640 บาท ได้แก่
1. อำเภอแวงน้อย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
2. อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 870,000 บาท
3. อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 980,000 บาท
4. อำเภอภูเวียง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 272,420 บาท
.5 อำเภอกระนวน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 840,390 บาท
6. อำเภอเวียงเก่า จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท
7. อำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท
8. อำเภอบ้านแฮด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 192,030 บาท
9. อำเภอภูผาม่าน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 157,300 บาท
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ เข้าร่วมประชุมฯ