วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ภูเวียง เตรียมความพร้อมบุคลากร พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 13.00 น.นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ โสภัณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมรับ โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล แปลงของ นายสมบูรณ์ พระพล หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษารวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ให้ยึดผลประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนต่อไป