วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. จัดโครงการอบรม”การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ปีพ.ศ.2564″ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ นายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวฉันท์ชนก กำปั่นทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรครั้งนี้ และมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 85 ราย