วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564” โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทั้ง 72 จังหวัด

    การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่บุคลากรของส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวาระเพื่อทราบ อาทิ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง ทิศทางการปฏิบัติราชการ และประเด็นที่พึ่งระวังในการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ เป็นต้น