วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564 “ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์เฟซบุ๊กความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า  

“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา 

ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน 

ยังความเจริญให้สำเร็จ”