วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ภูเวียง สร้างความเข้าใจการทำรายงานแผน-ผล ตามภารกิจ

พช.ภูเวียง สร้างความเข้าใจการทำรายงานแผน-ผล ตามภารกิจ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่ิวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. /นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการทำรายงานแผน-ผล การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”ประจำเดือน ให้แก่นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการทำรายงานผลการปฎิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง