วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 12

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น/นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจาก 4 จังหวัด ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งนำคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานขอนแก่นเมือง Smart City และผลงาน/โครงการ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จากหน่วยงานต่าง ๆ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการติดตามในเรื่อง
-การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐ
-การดำเนินการของปราชญ์ชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบความ
-การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะ การเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและอุทกภัย ฯลฯ
-การแก้ไขปัญหาของจังหวัด ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองในระดับจังหวัด ต้องใช้กระบวนการทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวนการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการฯ และจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่” และโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อรองนายกรัฐมนตรี