วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยคืนโฉนดให้กับสมาชิกเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และที่อยู่ระหว่างขอความช่วยเหลือประมาณ 1,000 คน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กล่าวรายงาน) พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กล่าวต้อนรับ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ


ในการนี้ ส.ป.ก. ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
​พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน : บจธ.เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกิน ที่รัฐบาลมอบให้ในวันนี้…ไว้ให้ลูกหลานต่อไป จากปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน/เกษตรกร ได้มีที่ดินทำกิน พร้อมที่อยู่อาศัย ได้ทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการดำรงชีพอย่างมีความสุข ได้ครองตนที่มั่งคง ยั่งยืน สนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างเสถียรถาพและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
โดยบจธ.ได้ทำงานโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จนนำมาสู่ความสำเร็จในการดำเนินการภายใต้โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ โดยสรุปภาพรวม ปี พ.ศ. 2559 – 2563 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งหมด 4,134 คน จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ เพื่อนำความสุขมาให้แก่เกษตรกร เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 นี้