วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

พช.ภูเวียง ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเจ้าของแปลงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่อำเภอภูเวียง จำนวน 8 แปลง ดังนี้
1.นายสมหมาย ศรีภูทอง หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ
2.นางสาวภัสนีย์ แสนอ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า
3.นายสุวิทย์ ทองเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลหว้าทอง
4.นายสุชาติ นาใจคง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้าทอง
5.นางลำไพ บุตรไตรย์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงธนสาร
6.นายสยาม สุขขี หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขอนแก่น
7.นายทองเพชร ตัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขอนแก่น
8.นายกรกมล หนูช่างสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ

ซึ่งผลจากการลงพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ ได้ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและข้อมูลเกี่ยวกับดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่และความต้องการของเจ้าของแปลง ทั้งนี้ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จักได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการฯ
ในการนี้ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่เจ้าของแปลงเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป