วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.พระยืน/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น./นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1/นางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอพระยืน มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพระยืน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนนางสุพรรณี ถิรพัฒพงษ์ บ้านแก่นประดู่ ม.8 ต.พระยืน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1

ในการนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลพระยืน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่เจ้าของแปลงเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป