วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.พระยืน ขอนแก่น จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

เมื่อวีนที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระยืน นายทวิช พิมพะ นายอำเภอพระยืน มอบหมายให้นางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอพระยืน ดำเนินการจัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 10 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ มีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มข้น และนำผลการตรวจสุขภาพมายกระดับการพัฒนาหมู่บ้านมาขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนตามภารกิจกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

วันเดียวกัน/นายทวิช พิมพะ นายอำเภอพระยืน มอบหมายให้นางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอพระยืนดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครัวเรือนพัฒนาต้นแบบ จำนวน 12 ราย และนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล “ครูพาทำ” อำเภอพระยืน จำนวน 10 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
2.การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และออกแบบพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”