พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่นำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสำรวจข้อมูลแปลงเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563/นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวจันทิมา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอแวงใหญ่ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโคกหนองนาโมเดล หมู่ 1, 7 และ 9 ตำบลโนนสะอาด และหมู่ 1 ตำบลโนนทอง รวม 6 แปลง ทั้งนี้ได้ร่วมกับเจ้าของที่ดินสำรวจสภาพเดิม และวางแผนในการปรับพื้นที่ตามบริบทโครงการโคก หนอง นา โมเดล โดยนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ได้มีการวัดพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณที่กำหนด มีการใช้กล้องระดับรังวัดสภาพดินเดิม บ่อน้ำเดิม คันคู เนินดิน รวมทั้งระดับแปลงนา เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณปริมาณดินในพื้นที่จริง ตลอดจนสร้างทิศทางการขุดคลองไส้ไก่กำหนดทิศทางน้ำไหลได้อย่างถูกต้องต่อไป รวมถึงใช้กล้องประมวลผล (Total station)ในการกำหนดพื้นที่ทางราบของจุดต่างๆให้มีความเหมาะสม และง่ายในการควบคุมตรวจสอบต่อไป