วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พช.ภูเวียง อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563/นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้แก่คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทั้ง 11 ตำบล 1 เทศบาล จำนวน 30 คน
-โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายเมธาสิทธิ์ ศิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาววรัญญา โกฎิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทาง
-ในการนี้ นางสาวนิสากร ทุมทน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้ การเขียนโครงการและกลั่นกรองโครงการฯ” ทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานในระดับตำบลนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานอย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป