วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.ภูเวียง เตรียมความพร้อมพื้นที่ รับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 11.30 น. นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมรับ โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล แปลงของ นายปัญญา ปราบแจะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดิน ระบบน้ำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำการเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการฯ ทั้งนี้ให้ยึดผลประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนต่อไป