วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
การประชุมครั้งนี้ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม โดยมี ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 โดยที่ประชุม ได้พิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน แต่ละสาขาประจำปี 2564 จำนวน 4 สาขา คือ
1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
(ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา)

  1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
    มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 1 ราย เป็นเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
  2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ราย ได้แก่ เกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
  3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
    (ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา)
    ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาปราชญ์เกษตรระดับประเทศในขั้นตอนต่อไป