วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

พช.ขก./ร่วมสัมมนาหลักสูตรบัณฑิตนักพัฒนาสังคมพันธุ์ใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรบัณฑิตนักพัฒนาสังคมพันธุ์ใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2563 มุ่งเน้นให้นักศึกษาไปสู่การเป็นผู้นำการเปลีายนแปลงทางสังคม 3 ด้าน นักวิจัยและพัฒนา นักขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมสัมมนาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563