วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปี 2564

ันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2, 8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1,8 และ 9 เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด (คณะทำงานฯ) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

   การประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในแต่ละสาขา ประจำปี 2564 จำนวน 3 สาขา คือ

  1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
  3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

    โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต จะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาปราญช์เกษตรระดับประเทศในขั้นตอนต่อไป