วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

อยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้กลับบ้าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ทำอย่างไรดี

ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดังนี้1.ยื่นด้วยตนเอง หรือ2.มอบหมายผู้อื่น หรือ3.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8) หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ (ปริ้นแบบฟอร์มเป็นหน้า-หลัง) https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419