วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษาใก้กับเด็กตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก่จนคนขอนแก่น” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ปลัดจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ประสานงานโครงการคู่เสี่ยวฯ ในระดับอำเภอทุกอำเภอ
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการจังหวัด ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง
การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้เด็กได้รับโอกาส และนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ต่อไป