วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยมี ว่าที่พันตรี ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของ ส.ป.ก.เพชรบุรี ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบาย และให้แนวทางการดำเนินงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อเกษตรกร และคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร 2สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี