วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ ๑๐ “กัณฑ์สักกบรรพ”

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๑๔๐ ปี ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีท่านพระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

    สำหรับ การเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพระครูศรีปัญญาธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (พระวินยาธิการ) วัดสังข์กระจายวรวิหาร ในครั้งนี้นั้น เป็นเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑๐ “กัณฑ์สักกบรรพ” ซึ่งเป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จำแลงกายเป็นพราหมณ์เพื่อทูลขอนางมัทรี พระเวสสันดรจึงพระราชทานให้ พระนางมัทรีก็ยินดีอนุโมทนาเพื่อร่วมทานบารมีให้สำเร็จ พระสัมโพธิญาณ เป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวสะท้าน พระอินทร์ในร่างพราหมณ์จึงฝากนางมัทรีไว้ยังไม่รับไป ตรัสบอกความจริงและถวายคืนพร้อมถวายพระพร ๘ ประการ แก่พระเวสสันดร ดังนี้

    ๑. ขอให้พระบิดามีเมตตา
    ๒. ขอให้ปล่อยนักโทษ
    ๓. ขอให้อนุเคราะห์คนยากจน
    ๔. ขออย่าให้รู้อำนาจสตรี
    ๕. ให้พระโอรสมีอายุยืน
    ๖. ขอให้ฝนแก้ว ๗ ประการตกลงในเมืองสีพี
    ๗. ขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่ารู้หมดสิ้น
    ๘. เมื่อทิวงคตแล้ว ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต

    ทั้งนี้ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและสักการะหลวงพ่อเสือ ณ วัดบางแวกเป็นประจำ ดังนั้น ทางวัดบางแวกโดยท่านพระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก และคณะกรรมการวัดบางแวกจึงได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนเขตภาษีเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อแผ่นดินไทย และร่วมเทิดพระเกียรติถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่จักจารึกไว้ในความทรงจำของประชาชนสืบไป