วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

เลขาธิการ ส.ป.ก.วิณะโรจน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกร “เพชรน้ำหนึ่ง” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และนายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกร “เพชรน้ำหนึ่ง” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกร ให้การต้อนรับ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกร “เพชรน้ำหนึ่ง”เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (1,889 คน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบแนวนโยบายในการพัฒนาพื้นที่โครงการ ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย และด้านการพัฒนาเกษตรกร โดยเน้นให้เกษตรกรยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด พร้อมทั้งการบริหารจัดการโดยกลุ่มเกษตรกร โดยมีภาคราชการ เอกชนร่วมบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน อีกทั้ง เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
จากนั้น เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ได้ลงตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเกษตรกรของโครงการ ได้แก่ การขุดสระเก็บน้ำ ซึ่งดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ระบบการกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรมโดยการ สูบน้ำด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ขึ้นหอถังสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน และการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยบริหารจัดการแบบโรงเรือนกางมุ้ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ดำรัสสิริ ถิรังกูร ประธานบริหาร “ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี” เป็นผู้สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้วย