วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ภูเวียง เตรียมความพร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น./นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววรนิษฐา ปู่พันธ์ และนางสาวมลทิวา บรรพโคตร นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ ติดตามและสำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสารจำนวน 1 แปลง​ ได้แก่
แปลงของนางมะลัยพร โสมาบุตร ม.16 ตำบลหนองกุงธนสาร​
โดยในวันนี้นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ฯ พร้อมด้วยครัวเรือนเจ้าของแปลง ได้ร่วมกันทำน้ำหมักเพื่อใช้ในการเตรียม​ดิน​ ทำการวัดแปลงและสอบถามถึงความต้องการของเจ้าของแปลง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป