วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) ในฐานะคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 18 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมครั้งนี้ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 18

     การประชุมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 18 ได้พิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน แต่ละสาขาประจำปี 2564 จำนวน 4 สาขา คือ

  1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
  2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
  4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปราชญ์เกษตรระดับประเทศในขั้นตอนต่อไป