วันพุธ, 27 กันยายน 2566

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบให้นายอำเภอนำไปขยายปลมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” จำนวน 1,174 ครัวเรือน นำไปปลูกรับประทาน และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป โดยผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ปลัดจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานโครงการคู่เสี่ยวฯ ระดับอำเภอ ร่วมพิธีฯ ด้วยความพร้อมเพรียง
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดพิธีสำคัญในครั้งนี้ จะสามารถสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ให้สัมฤทธิ์ผล ครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดรายจ่ายและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป