วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุม คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 14 ปี 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) โดยมี นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

    สำหรับการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน แต่ละสาขาประจำปี 2564 จำนวน 3 สาขา คือ
1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูประการต่อภาคการเกษตรไทย
2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  1. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น

    ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต จะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาปราญช์เกษตรระดับประเทศในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถประสบการณ์ สู่สังคม