วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

พช.ภูเวียง สร้างความเข้าใจ โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอภูเวียง (ชั้น2)/นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง ประชุมสร้างความเข้าใจ โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีสาระการประชุมดังนี้

1.ปรึกษาหาแนวทางร่วมระหว่างเจ้าของแปลง จำนวน 22 แปลง และนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่โครงการ ” โคก หนอง นา โมเดล ” จำนวน 18 คน

2.แนะนำนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 18 คนต่อที่ประชุม

3.หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติ เมื่อได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป