วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

นายกรัฐมนตรีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด”

 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” (บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง) ณ หมู่ 7 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  พร้อมมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ (เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา)  และใบอนุญาตก่อสร้างของสหกรณ์ฯ ให้แก่ประธานและกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากร เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธียกเสาเอก บ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” (บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง) และมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ และใบอนุญาตก่อสร้างให้กับหมู่ 7 ตำบลหลักหก   ซึ่งเป็นชุมชนที่ 2 ของการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรต่อจากชุมชนประชาร่วมใจ 2   เขตจตุจักร ซึ่งตนเองมีโอกาสร่วมพิธีลงเสาเอกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และทราบว่าปัจจุบันได้ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 193 หลัง ประชาชนได้อยู่บ้านใหม่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองช่วยกันรณรงค์และปลูกสร้างจิตสำนึกร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการคุณภาพน้ำ ฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำให้มีความสะอาดสวยงาม ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อีกทั้งสามารถใช้เป็นทางสัญจรสาธารณะได้ด้วย การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น  สู่ลูกหลานคนไทยที่สำคัญคนไทยอย่าเกลียดกัน อย่าแตกแยกอย่าขัดแย้งกัน ต้องร่วมใจไทยสร้างชาติ 

นายกรัฐมนตรียังกล่าวในช่วงท้าย ขอบคุณการทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น และและประชาชนซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้  หวังให้โครงการนี้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องไปยังชุมชนริมคลองเปรมประชากรอีกกว่า 38 ชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามเป้าหมายของการดำเนินงานของรัฐบาล 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีวางไม้มงคล ผูกผ้าสี และโปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณจุดยกเสาเอก และมอบข้าวสารให้แก่ตัวแทนชุมชน  ก่อนเดินทางกลับโดยรถยนต์