วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

โคก หนอง นา โมเดล อำเภอแวงใหญ่

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2563/นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น รวม 13 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโคกหนองนาโมเดล บ้านโนนเก่าน้อย ต.คอนฉิม จำนวน 2 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้ร่วมกับเจ้าของที่ดินสำรวจสภาพเดิม และวางแผนในการปรับพื้นที่ตามบริบทโครงการโคก หนอง นา โมเดล โดยนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ได้มีการวัดพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณที่กำหนด มีการใช้กล้องระดับรังวัดสภาพดินเดิม บ่อน้ำเดิม คันคู เนินดิน รวมทั้งระดับแปลงนา เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณปริมาณดินในพื้นที่จริง ตลอดจนกำหนดทิศทางน้ำไหลได้อย่างถูกต้องต่อไป