วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

พช.ภูเวียง : เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563/นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง และ นักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ ติดตาม และ สำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในอำเภอภูเวียง จำนวน 2 แปลง ดังนี้

1. แปลงของนายสุวิทย์ ทองเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลหว้าทอง

2. แปลงของนายสุชาติ นาใจคง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้าทอง

ทั้งนี้ ได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครัวเรือนเป้าหมายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถวางแผนออกแบบพื้นที่ตนเองอย่างง่ายได้

ซึ่งผลจากการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมาย ในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่เจ้าของแปลงเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป