วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 –16 ธันวาคม 2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การลดต้นทุนผลิต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ การขับเคลื่อนระบบตลาดนำการผลิต การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

    ในการนี้ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้มี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยให้ส่วนราชการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ นำเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป